Лични данни

Добре дошли в нашия уебсайт (“omayaherbs.com”). Тази политика за личните данни управляв достъп и използване на OMAYAHERBS.COM. Достъпът и използването на този уебсайт, както и закупуването на продукти в OMAYAHERBS.COM са въз основа на предположението, че тези политика за личните данни е прочетена, разбрана и приета от вас. Този уебсайт се управлява и поддържа от АТЛАНТИС КОНСУЛТ ООД, със седалище в България на ул. Богомил 35, 4000, Пловдив, ЕИК: 201301738. За да поискате допълнителна информация, моля свържете се с нас на OMAYAHERBS.COM или на нашия телефонен номер +359 883 38 54 54. OMAYAHERBS.COM може да изменя или актуализира всички или част от настоящата политика за личните данни спрямо европейските изисквания. Те са обвързващи веднага след публикуването им на този уебсайт. Ако не сте съгласни с всички или част от тези условия на OMAYAHERBS.COM, моля не използвайте нашия уебсайт. Достъпът и използването на OMAYAHERBS.COM, включително показване на уебс траници, комуникация с OMAYAHERBS.COM и свързани уебсайтове и ресурси за социални медии, като правят покупки на уебсайта, се извършват от нашите потребители изключително за лични цели, което в никакъв случай не бива да бъде свързвани с каквато и да е търговска, бизнес или професионална дейност. Не забравяйте, че ще носите отговорност за използването на OMAYAHERBS.COM. OMAYAHERBS.COM не се счита за отговорен за всяко използване на уебсайта и неговото съдържание, направено от някой от неговите потребители, които не са съвместими с действащите закони и подзаконови актове, без да се изисква отговорност от OMAYAHERBS.COM за умишлени тормози и груба небрежност. По-специално, вие ще носите отговорност за предаване на информация или данни, които не са правилни, невярни или засягащи трети страни (в случай, че такива трети странине са дали съгласието си), както и за неправомерно използване на такива данни или информация.

1. Политика за поверителност

Препоръчваме ви да прочетете Политиката за поверителност, която също се прилага, ако потребителите имат достъп до OMAYAHERBS.COM и използват съответните услуги, дори и без да правите покупки. Политиката за поверителност ще ви помогне да разберете как и за какви цели OMAYAHERBS.COM събира и използва вашите лични данни.

2. Права върху интелектуална собственост

Съдържанието на OMAYAHERBS.COM, включително, но не само, произведения, изображения, снимки, диалози, музика, звуци, видеоклипове, документи, рисунки, фигури, лога и всякакъв друг материал, публикуван на OMAYAHERBS.COM във всеки формат, включително менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайнна уебсайта, диаграми, оформления, методи, процеси, функции и софтуер, които са част от OMAYAHERBS.COM, са защитени с авторски права и право на интелектуална собственост на OMAYAHERBS.COM и на съответните носителите на права. Възпроизвеждането, изцяло или частично, под каквато и да е форма, на OMAYAHERBS.COM и неговото съдържание не е разрешено без Писменото съгласие на OMAYAHERBS.COM. OMAYAHERBS.COM има изключително право да разрешава или забранява възпроизвеждане (пряко и непряко, временно или постоянно) на OMAYAHERBS.COM и нейното съдържание. Що се отнася до използването на OMAYAHERBS.COM, вие сте само оторизиран да разглеждате уебсайта и неговото съдържание. Не сте упълномощени да възпроизвеждате по никакъв начин или под каквато и да е форма, като цяло и отчасти OMAYAHERBS.COM и неговото съдържание. Всякакво възпроизвеждане трябва да бъде оторизирано от OMAYAHERBS.COM. Такива репродукции се извършват за законни цели и в съответствие с авторското право и други права върху интелектуалната собственост на OMAYAHERBS.COM и на авторите на публикации, публикувани на уебсайта. Авторите на публикации, публикувани в OMAYAHERBS.COM, имат право по всяко време да претендират за авторството на произведението си и да възразят срещу изкривяване или каквото и да било други модификации на произведенията, включително всякакви щети върху произведенията, които може да накърнят честта и репутацията на авторите. Вие се задължавате да спазвате авторските права на авторите, които са избрали да публикуват работата си в OMAYAHERBS.COM или си сътрудничат OMAYAHERBS.COM в създаването на нови изразителни и художествени произведения, които са предназначени за публикуване, а не изключително на уебсайта или които са неразделна част от уебсайта. Във всеки случай нямате право да използвате, по какъвто и да е начин или форма каквото и да е, съдържанието на уебсайта или всяка отделна творба, защитена от авторско право или друго право на интелектуална собственост. Като пример, вие не трябва да променяте уеб съдържанието или каквото и да е произведение, защитено с авторски права и от всяко друго право на интелектуална собственост, без изричното съгласие на OMAYAHERBS.COM.

3. Търговски марки и имена на домейни

АТЛАНТИС КОНСУЛТ ООД е изключителен собственик на логото и регистрирана търговска марка „OMAYA HERBS“ и на всеки друг знак, който включва думата и словосъчетанието  „OMAYA HERBS“ и името на домейна „OMAYAHERBS.COM“ и „OMAYATEA.COM“ .Всички останали знаци, които се използват за разграничаване на продуктите, продавани на OMAYAHERBS.COM, публикувани на уебсайта, са регистрирани търговски марки на съответните собственици и се използват в OMAYAHERBS.COM само за целта за разграничаване, описание и рекламиране на продуктите, продавани на OMAYAHERBS.COM. OMAYAHERBS.COM и всички останали собственици на регистрирани търговски марки имат право на изключително използване на съответно притежаваните търговски марки. Вие не сте упълномощени, без съгласието на OMAYAHERBS.COM и на всеки друг собственик на регистрираните търговски марки, публикувани на уебсайта, да ги използвате за бизнес цели. Всяка незаконна или неразрешена употреба на такива търговски марки е забранена и води до сериозни правни последици. Такива търговски марки и всеки друг знак, публикуван на OMAYAHERBS.COM по никакъв начин не трябва да се използва за получаване на ненужно предимство от отличителния характер или репутация на тези търговски марки и техните собственици.

4. Връзки към други уебсайтове

OMAYAHERBS.COM съдържа връзки към други уебсайтове, които по никакъв начин не са свързани с OMAYAHERBS.COM. OMAYAHERBS.COM не контролира и не наблюдава такива уебсайтове на трети страни или тяхното съдържание. OMAYAHERBS.COM не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове и / или за приетите от тях правила по отношение на, вашата поверителност и обработка на личните ви данни, когато посещавате тези уеб сайтове. Моля, обърнете внимание, когато имате достъп до тези уебсайтове чрез връзките предоставени на OMAYAHERBS.COM и внимателно прочетете техните условията за ползване и техните политики за поверителност. OMAYAHERBS.COM предоставя връзки към други уеб сайтове, за да помогне на потребители си при търсене и сърфиране в Интернет.

5. Отказ от отговорност за съдържание

OMAYAHERBS.COM полага всички усилия, за да предотврати публикуването на съдържание, описващо или представящо физически или психологическо насилие. Потребителите на OMAYAHERBS.COM могат да се считат за нарушаващи гражданските убеждения или права и достойнство във всичките му форми и изрази. Във такъв случай OMAYAHERBS.COM не гарантира, че съдържанието на уебсайтът е подходящ или законен във всички страни. В случай обаче, че такова съдържание се счита за незаконно от тези страни, моля, не влизайте в нашия уебсайт. OMAYAHERBS.COM също прие мерки, за да гарантира, че съдържанието на OMAYAHERBS.COM е точно и не съдържа неправилна или грешна информация. Въпреки това OMAYAHERBS.COM не може да носи отговорност за точността и пълнотата на съдържанието, публикувано от OMAYAHERBS.COM на своя уебсайт, с изключение на отговорността му да преглежда статии и публикаци публикувани от гост автори. При проблем в зареждането на сайта на OMAYAHERBS.COM, моля, свържете се с вашия доставчик на интернет или проверете вашето устройство (Wi-Fi рутер или друго устройство за достъп до световната мрежа) за интернет връзка и достъп до уеб съдържание че е правилно активиран и настроен, включително и вашият интернет браузър. Въпреки че OMAYAHERBS.COM ще положи усилия, за да гарантира редовен достъп до уебсайта си, динамичният характер на Интернет и уеб съдържанието може да се отразят на времето за показване, цялостното или частичното зареждане на съдържанието. В случай на планирана техническа проверка или подобрения са възможни отклонения от нормалната работа на един сайт. В такъв случай OMAYAHERBS.COM, гарантира, че нормалната работа на сайта ще бъде пеустановена след, като са отстранили всички проблеми или са направили всички подобрения по сайта си.  

6. Нашата бизнес политика

OMAYAHERBS.COM прие бизнес политика; мисията се изразява в продажби на продукти чрез уебсайта. OMAYAHERBS.COM има право да възрази срещу обработването конкретни поръчки при съмнение че лицето направило поръчката е съмнително или нереално.

7. Управляващ закон

Тези Общи условия за ползване се ръководят от европейските закони.